Hoppa till huvudinnehållet

Systematiskt brandskyddsarbete

Pusselbitar av brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete

Alla verksamheter omfattas av kravet att arbeta med sitt brandskydd på ett systematiskt sätt.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska ni som ägare och nyttjanderättshavare hålla och bekosta ett skäligt brandskydd. För att uppfylla detta krav bör ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bedrivas. I detta ingår att brandskyddet dokumenteras.

Röd pärm märkt SBA

Dokumentationens innehåll, omfattning och efterlevnad kommer att kontrolleras vid tillsyn.

SBA bör innehålla minst följande sju delar

  1. Beskrivning av byggnad 
  2. Beskrivning av verksamhet
  3. Beskrivning av risker 
  4. Brandskydd i byggnaden
  5. Ansvarsfördelning och brandskyddsorganisation 
  6. Information, utbildning och övning 
  7. Kontroll, uppföljning och tillbudsrapportering

MSB:s råd om systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer om det systematiska brandskyddsarbetet här.