Hoppa till huvudinnehållet

Explosiva varor

Gammal låda med dynamit

Explosiva varor

Från och med den 1 september 2010 ansvarar Brandkåren Attunda för tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor inom Brandkåren Attundas verksamhetsområde, Sollentuna, Järfälla, Upplands-Väsby, Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro.

Faropiktogram explosiva varor

Det innebär att om du söker tillstånd för hantering av explosiva varor så är det Brandkåren Attunda som kommer att hantera din tillståndsansökan.

Alla som ska ta emot, använda, förvara, bedriva handel (överlåta) eller överföra explosiv vara måste söka tillstånd.

Vänd dig till Polisen om du vill söka tillstånd för sprängning och till MSB om du vill söka tillstånd för gränsöverskridande överföring. Viss användning av pyrotekniska artiklar kräver även polistillstånd.

Så här söker du tillstånd

Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera typer samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut.

Användning

Detta tillstånd ska du söka om du anskaffar eller äger explosiva varor. Om du köper en explosiv vara som används direkt till exempel vid ett sprängarbete, det vill säga utan att du först förvarar den, behövs inget separat tillstånd till förvaring. Observera att sprängning inom detaljplanelagt område förutsätter att du även har sökt/söker tillstånd hos Polisen enligt ordningslagen. Det är även detta tillstånd du ska söka för hantering av raketer med styrpinne.

Förvaring

Detta tillstånd krävs om du vill förvara egen eller annans explosiva vara i ditt eget förråd. Om du däremot förvarar explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver du inte söka eget tillstånd till förvaring.

Handel/överlåtelse

Detta tillstånd krävs om du vill bedriva handel med explosiva varor, till exempel sälja ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring

Detta tillstånd krävs om du till exempel köper sprängämnen för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats. De explosiva varor som omfattas av kravet är i huvudsak sprängämnen, tändmedel som sprängkapslar och detonerande stubin och krut, både röksvagt och svartkrut, för civilt bruk. Detta tillstånd behövs inte för ammunition, pyrotekniska artiklar till exempel fyrverkerier, stenspräckningspatroner eller PU utrustning.

Godkännande av ny föreståndare

Varje föreståndare behöver godkännas av Brandkåren Attunda. Du som redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen, mer än att du har en ny föreståndare, behöver bara få denna ansökan godkänd.

Blanketten ska skickas/lämnas till:

Brandkåren Attunda
Box 464
191 24 Sollentuna
E-post

Efter att ansökan har skickats

Det är viktigt att det för ansökan aktuella och relevanta handlingar bifogas ansökan så att Brandkåren Attundas handläggare ska kunna göra en snabb och korrekt bedömning av ärendet. I blanketten för tillståndsansökan finns en förteckning över vilka handlingar som ska bifogas. När en komplett ansökan mottagits kommer ärendet att gå på remiss till polisen och annan myndighet beroende på ärendets art.

För att hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för omgivningen ska tillståndshavare och dennes föreståndare för verksamheten ha kunskap om de risker som är förknippade med de explosiva varorna.

Om ansökan rör hantering på särskild plats (t.ex. förråd eller försäljningslokal) kan Brandkåren Attunda besluta om att avsyning genomförs innan tillstånd ges. Vid avsyningstillfället kontrolleras att byggnaden eller lokalen uppfyller de krav som ställs på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagstiftningen.

Från det att fullständig ansökan är inkommen till Brandkåren Attunda till att du meddelas beslut kan det dröja cirka 3 veckor. Är ärendet komplicerat kan handläggningstiden ta längre tid, dock längst 3 månader.

Tillsyn - efter beviljande av tillstånd

Efter att tillstånd för hantering av explosiva varor beviljats är det Brandkåren Attunda som genomför tillsyn av verksamheten. Tillsynsbesök genomförs regelbundet och vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Lästips - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Andra tillstånd inom området