Hoppa till huvudinnehållet

Om det börjar brinna ...

Vet du hur du bör agera om olyckan är framme och en brand uppstår?
Här får du råd och vägledning.

Brand i kök

De flesta bränder är små i början ...

... du kan se till att de inte växer sig större!
Oavsett hur förberedd du är kan olyckor och bränder ändå uppstå. Då kan ditt agerande vara direkt avgörande om det börjar brinna. Gör du rätt saker i rätt ordning kan du förutom att rädda liv också undvika att branden sprider sig.

Brand i kontakt

En normal ordning som rekommenderas och som är viktig att känna till är Rädda – Varna – Larma – Släck.
Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

Rädda

Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara. Det gäller oavsett vilken olyckstyp det handlar om. När det brinner är det viktigt att komma ihåg att den säkraste utrymningen sker krypandes på golvet, då den giftiga brandröken stiger uppåt. Stäng också dörrar efter dig. Det fördröjer såväl brandens framfart som den farliga rökens spridning.

Varna

Steg nummer två är att du varnar andra i närheten, så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma

När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnumret 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt.

Släck

Om det rör sig om en brand och du gjort allt som står här ovan, kan du själv försöka att släcka elden. Det är dock mycket viktigt att du gör det på ett säkert sätt så att du inte riskerar din egen hälsa. Om du inte kan släcka, stäng in elden! Det fördröjer brandförloppet. Kryp lågt och undvik röken

Vid alla bränder bildas rök och värme som stiger uppåt mot taket. Röken innehåller många farliga och giftiga ämnen, bland annat kolmonoxid, eller koloxid som det också heter, vilken är direkt dödande i höga koncentrationer. Det bildas även tjärpartiklar och sot (bland mycket annat). Därför är det viktigt att du försöker krypa lågt om du hamnar i ett utrymme med rök för att skydda dig mot värmen och de giftiga rökgaserna.

Brandvarnaren är mycket känslig för rökpartiklar, vilket gör att brandvarnaren larmar så fort röken når den. Eftersom röken stiger uppåt mot taket är det viktigt att brandvarnaren placeras så högt som möjligt för att den ska larma i ett tidigt skede.