Hoppa till huvudinnehållet

Tillfällig övernattning

Att övernatta i en lokal där brandskyddet inte är utformat för det, ställer stora krav på organisation och tillfälliga åtgärder. Läs mer på denna sida.

Tonårstjej sover med lurar på

Tillfällig övernattning/förläggning

Vid idrottsarrangemang och liknande kan det finnas ett behov av övernattning i t.ex. klassrum eller idrottshallar. Det kallas för att man gör en tillfällig förläggning i lokaler vars brandskydd inte är utformat för övernattning. För det finns särskilda regler och anmälan ska göras till räddningstjänsten.

Vi får ofta frågor om det finns möjlighet att övernatta (tillfällig förläggning) i kommunens lokaler: skolor, idrottshallar, samlingslokaler, kyrkor, eller i privata lokaler som t.ex. klubbstugor. Denna boendeform får inte innebära en försämring i brandskyddet och säkerheten, i jämförelse med om man skulle övernattat på hotell eller i annan bostad.

Att övernatta i en lokal där brandskyddet inte är utformat för detta, ställer stora krav på organisation och tillfälliga åtgärder. Nedanstående dokument är en riktlinje för att underlätta för organisationer som organiserar tillfällig övernattning och en checklista för övernattande att gå igenom innan övernattningen sker. 

I 2 kap. 2 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, står följande:

"Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand."