Hoppa till huvudinnehållet

Vårt miljöarbete

Brandkåren Attunda arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan av all sin verksamhet och har påbörjat arbetet med att införa ett systematiskt miljöarbete.

Illustrationer på vårt miljöarbete

Vår verksamhet 

Brandkåren Attundas huvudsakliga uppgift är att skydda människors liv och hälsa, egendom samt miljö mot olyckor. Vidare är Brandkåren Attunda en aktiv och ledande samhällsaktör, med förebyggande arbete i samarbete med andra för att ingen ska skadas eller omkomma i olyckor och mindre ska förstöras vid olyckor. ”Det övergripande målet med miljöarbetet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” – Generationsmålet beslutat av Sveriges riksdag 

Vår miljöambition 

Brandkåren Attunda ska i enlighet med Sveriges nationella miljömål samt Agenda 2030 verka för en hållbar utveckling genom att sträva efter att förhindra föroreningar och att reducera hela organisationens negativa miljöpåverkan. Vidare ska miljöarbetet vara en integrerad och naturlig del av hela organisationens verksamhet. 

Utöver att vi uppfyller gällande lagar och föreskrifter ska vi kontinuerligt utvärdera implementeringen av denna miljöpolicy för att försäkra oss om att våra åtaganden och mål uppnås och ständigt förbättras. 

Våra åtaganden 

För att minska vår negativa miljöpåverkan ska vi ...

  • kontinuerligt utbilda och informera medarbetare i miljöfrågor
  • beakta miljöaspekter och miljökonsekvenser vid våra räddningsinsatser och övningar
  • minimera utsläppen ifrån våra transporter
  • minska på antalet kemikalier i verksamheten och säkerställa att dessa förvaras och hanteras på ett säkert sätt
  • beakta miljöaspekter vid inköp av varor och tjänster
  • minska resursslöseri genom återanvändning och återvinning av avfall
  • energieffektivisera och nyttja förnybar el.