Hoppa till huvudinnehållet

Överklaga ett beslut

En grundläggande kommunalrättslig princip är att alla slutliga kommunala beslut kan överklagas. Det finns två former av överklagande: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Vilken form som är aktuell i det enskilda fallet avgörs av vilken typ av beslut som överklagats.

Laglighetsprövning

Alla kommuninvånare kan överklaga med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om Brandkåren Attunda har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt. Överklagandet ska vara hos förvaltningsrätten inom tre veckor (21 dagar) från det att ett färdigt protokoll som innehåller beslutet har anslagits på Brandkåren Attundas hemsida www.brandkaren-attunda.se.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

Förvaltningsrätten upphäver Brandkåren Attundas beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit på laglig väg.
  • beslutet berör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget.
  • den som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet. Den kan däremot inte komma fram till ett annat beslut. Har Brandkåren Attunda verkställt ett beslut som sedan upphävs är Brandkåren Attunda skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller ekonomiskt bistånd överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av beslutet hur du ska göra för att överklaga. Överklagandet ska göras inom tre veckor (21 dagar) från det datum du fick beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra Brandkåren Attundas beslut.

Reglerna för förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen.