Hoppa till huvudinnehållet

När behöver jag söka tillstånd till hantering av brandfarliga varor?

Om din hantering av brandfarliga varor är tillståndspliktig eller inte styrs av vilken typ av och vilka mängder brandfarlig vara som hanteras, i vilken typ av verksamhet som hanteringen ska ske samt om hanteringen ska ske inomhus eller utomhus.

Det är föreskriften MSBFS 2013:3 om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor som styr om tillstånd till hantering behövs eller inte. Föreskriften gäller sedan den 1 oktober 2013 och ersätter Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Generellt gäller att om någon av mängderna i tabellen nedan överskrids krävs tillstånd.

Tabell för tillståndspliktig mängd brandfarlig vara

Tabellen är en sammanställning av reglerna i MSBFS 2013:3. Med publik verksamhet avses hantering i verksamhet dit allmänheten har tillträde t.ex. restauranger, skolor, varuhus, vårdinrättningar, teatrar, festivaler o.dyl.

Enligt de äldre föreskrifterna kunde det räcka med att hantering under begränsad tid anmäldes till räddningstjänsten i stället för att söka tillstånd. Exempel på sådana verksamheter var byggarbetsplatser, reparationsarbeten och tillfälliga publika verksamheter. Denna möjlighet finns inte längre och hantering under begränsad tid omfattas av tillståndsplikt enligt MSBFS 2013:3 om de överskrider tillståndsgränserna.

Tillståndsgränser för brandreaktiva varor beror av typ av vara. Tillståndspliktiga gränser anges i föreskriften för den aktuella varan. Föreskrifterna och mer information om brandreaktiva varor återfinns på MSB:s webbplats.

Tillståndshavare och verksamhetsutövare

Det är den juridiska personen/organisationen eller fysiska personen som hanterar den brandfarliga varan som ska vara tillståndshavare.

I och med att det är den juridiska eller fysiska person som bedriver verksamheten som ska vara tillståndshavare måste nytt tillstånd sökas om en verksamhet med tillståndspliktig hantering av brandfarlig vara tas över av annan verksamhetsutövare. Detta gäller även vid uppköp av företag med tillstånd för hantering av brandfarlig vara eller om företaget av någon annan anledning byter organisationsnummer.

När en tillståndspliktig verksamhet övergår till en ny verksamhetsutövare får den tillståndspliktiga verksamheten fortsätta att bedrivas enligt ett tidigare utfärdat tillstånd under en begränsad period (högst tre månader). Detta förutsätter dock att bytet av verksamhetsutövare i förväg anmäls till tillståndsmyndigheten (Brandkåren Attunda) och att en ny ansökan om tillstånd lämnas in till tillståndsmyndigheten senast tre månader efter bytet av verksamhetsutövare.

Nytt tillstånd vid teknisk förändring

Beslut om tillstånd för hantering av brandfarlig vara baseras på att hanteringen sker i enlighet med vad som uppgetts vid tillståndsansökan.