Hoppa till huvudinnehållet

Vad ska ingå i min tillståndsansökan?

För att kunna fatta ett beslut på om tillstånd till hantering av brandfarliga varor kan utfärdas är det viktigt att du som söker tillstånd kan presentera tillräckligt med information om din hantering för att vi som tillståndsmyndighet ska kunna avgöra om hanteringen bedöms vara säker eller inte.

  • Vilka brandfarliga varor som ni har för avsikt att hantera samt i vilka mängder.
  • Hur den brandfarliga varans ska förvaras/hanteras.
  • I vilken typ av verksamhet som hanteringen kommer att ske.
  • Hur omgivningen ser ut.

I samtliga tillståndsansökningar ska följande dokumentation ingå:

Ifylld ansökan
Att fylla i ansökan: Det går bra använda antingen Brandkåren Attundas blankett för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarlig vara alternativt företagets egna blankett för detta. Om en annan än Brandkåren Attundas ansökningsblankett används är det viktigt att motsvarande information som efterfrågas finns med i ansökan. Tänk på att all hantering av brandfarlig vara som hanteras på objektet/anläggningen ska ingå i tillståndet och därigenom även finnas med i ansökan.
Samtliga fält på ansökan ska vara ifyllda.

Anmälan av föreståndare för brandfarlig vara
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska utse en eller flera föreståndare för hanteringen. Dessa föreståndare har till uppgift att tillse att hanteringen av brandfarlig vara sker betryggande. Föreståndare ska vara anmälda till tillsynsmyndigheten (som i detta fall är Brandkåren Attunda).

Verksamhetsbeskrivning
Beskrivning av den verksamhet som bedrivs samt er hantering av brandfarliga varor.

Plankarta
Ritningsunderlag/Flygfoto som visar byggnaden/anläggningen och den närmaste omgivningen (bebyggelse, vägar etc.). Kan i enklaste format utgöras av ett utdrag från webbaserad karttjänst, t.ex. eniro.se.

Riskutredning
Riskutredningen utgör i sin enklaste form en beskrivning av hur relevanta föreskriftskrav för aktuell hantering av brandfarlig vara uppfylls. Riskutredningens omfattning är beroende av typ av hantering.

Om er hantering av brandfarlig vara innebär att explosiv atmosfär kan uppstå ska även följande ingå:

  • Explosionsskyddsdokumentation inklusive klassningsplan
  • Intyg på att elutrustning inom klassat område är rätt utförd och rätt installerad. (Vid ny anläggning ska detta kunna uppvisas senast vid avsyning)

Om hanteringen omfattar gasdistributionssystem ska även följande ingå i din tillståndsansökan:

  • Intyg om utförd täthetskontroll av systemet (Vid ny anläggning ska detta kunna uppvisas senast vid avsyning)

Vid hantering av brandfarlig vara i cistern tillkommer även:

  • Kopia på installationskontrollrapport eller senaste återkommande kontrollrapport för samtliga cisterner (Vid ny anläggning ska detta kunna uppvisas senast vid avsyning