Hoppa till huvudinnehållet

Farlig verksamhet

Flaskor med kemikalier

Tillsyn enligt LSO – Farlig verksamhet

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ställer även särskilda krav på verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i en anläggning där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. D.v.s. de verksamheter som av Länsstyrelsen har klassificerats som farlig verksamhet.

Tunnor i fabrik och två personal som ser över dem

Enligt 2 kap 4 §: Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor som anges i första stycket. Första och andra styckena gäller även flygplatser som har meddelats drifttillstånd enligt 6 kap 8 § första stycket luftfartslagen (2010:500) och verksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lag (2015:234).

Brandkåren Attunda gör tillsyn av efterlevnaden av detta krav på aktuella verksamheter inom vårt verksamhetsområde. Tillsyn av efterlevnaden av LSO 2 kap 4 § är inte avgiftsbelagd.