Hoppa till huvudinnehållet

Vilka ämnen och produkter är att betrakta som brandfarliga varor?

Brandfarliga varor är ett samlingsnamn på brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor.

Brandfarliga gaser

Gaser och gasblandningar som kan antändas i luft vid en temperatur av 20°C och ett atmosfärstryck på 101,3 kPa (1 bar) definieras som brandfarlig gas.

Exempel på brandfarliga gaser: Gasol, Acetylen, Vätgas, Formier, m.fl.

Observera att aerosoler i flera fall även är att betrakta som brandfarlig vara. Det kan vara såväl drivgasen som vätskan i behållaren som är brandfarlig. Behållare för brandfarliga aerosoler är alltid märkt med symbolen för brandfarlig vara (en flamma).

Brandfarliga vätskor

En vätska klassas som brandfarlig om dess flampunkt är lika med eller lägre än 100°C. Flampunkten för en vätska framgår av produktens säkerhetsdatablad som leverantören ska kunna tillhandahålla. Observera att inte alla brandfarliga vätskor är märkta med symbolen för brandfarlig vara (en flamma), Det är alltså flampunkten, och inte märkningen, som styr om det är en brandfarlig vätska eller inte.

Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, lacknafta, aceton och spolarvätska (även färdigblandad spolarvätska är ofta brandfarlig vätska - kontrollera flampunkten).

Brandreaktiva varor

Utöver brandfarliga gaser och vätskor finns många ämnen, blandningar och föremål som kan orsaka eller förvärra en brand, bl.a. brandfarliga fasta ämnen, ämnen med oxiderande och självreaktiva egenskaper och ämnen med högt energiinnehåll.  Vissa kemiska produkter med denna typ av egenskaper har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) valt att ange som brandreaktiva varor. Detta gör MSB genom upprättande av särskilda föreskrifter om utvalda produkter. Vilka ämnen som är att betrakta som brandreaktiva är således ämnen som anges i särskilda föreskrifter av MSB eller någon av dennes föregångare (Sprängämnesinspektionen (SÄI), Statens räddningsverk (SRV)).

Exempel på brandreaktiva varor: Väteperoxid, Ammoniumnitrat, Organiska peroxider, Brandfarlig biograffilm.

Föreskrifterna som rör brandreaktiva varor återfinns på MSB:s hemsida.