Hoppa till huvudinnehållet

Brandfarliga varor

Olja som rinner

Brandfarliga varor

Brandfarliga varor är ett samlingsnamn för brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor.

Lastbil med brandfarlig vara

Tillstånd för yrkesmässig hantering

För yrkesmässig hantering (vilket per definition omfattar: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden) av brandfarliga varor krävs i regel tillstånd. Detta gäller för t.ex. hantering i publika lokaler, så som skolor, restauranger, försäljningsställen etc. och arbetslokaler så som industriverksamheter, verkstäder och dylikt.

Tillståndsmyndighet och tillsyn

Brandkåren Attunda är både tillståndsmyndighet (utfärdar beslut om tillstånd) och förrättar tillsyn på de verksamheter inom Brandkåren Attundas verksamhetsområde, Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby kommuner, som har tillståndspliktig hantering av brandfarlig vara.

Det är verksamhetens skyldighet att se till att kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor efterlevs. Ansökning om tillstånd för brandfarlig vara sker till Brandkåren Attunda.

Tre månaders handläggningstid

För att kunna handlägga er ansökan om tillstånd till hantering av brandfarlig vara är det viktigt att den tillståndsansökan som ni skickar in är komplett. Inkomplett ansökan innebär både en tidsfördröjning för hantering av tillstånd och att kostnaden för tillståndet blir högre till följd av större tidsåtgång för handläggning av ert ärende.

Från det att en komplett ansökan har inkommit till Brandkåren Attunda är det upp till tre månaders handläggningstid av ärendet.

Blanketter

Brandkåren Attunda tar ut en avgift för beslut om tillstånd. Kostnaden för tillståndet är beroende av hanteringens omfattning. Se kostnaden för tillstånd.

Information och svar på dina frågor om brandfarliga varor