Ska du anordna en Valborgsmässoeld?

På Valborgsmässoafton den 30 april får du anordna en privat valborgsmässoeld, exempelvis i trädgården. Eldning sker alltid på eget ansvar och det är du som ansvarar för säkerheten och att allt går rätt till. Här får du veta mer om placering av elden, storlekskrav och andra åtgärder du måste göra.

Ska du anordna en Valborgsmässoeld?

Om det är fråga om ett mindre arrangemang i en egen förening på privat mark, krävs normalt inget tillstånd. Notera vilka regler som gäller för eldningsavfall i trädgården.

För att få anordna en tillställning på allmän plats, som till exempel en valborgsmässoeld, krävs enligt ordningslagen tillstånd. Blanketten finns på Polisens webbplats klicka här för att söka tillstånd för offentlig tillställning hos Polisen. 

Valborgsmässoeldens placering, storlek och innehåll

 • Platsen för elden ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation, ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
 • Bålet bör inte vara för stort, normalt ej över 6 meter i diameter eller 3 meter högt. Ett större bål innebär särskilda risker vilka ni i så fall måste ta hänsyn till.
 • Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande. Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.
 • Bålet ska innehålla rena fibrösa material som trä och papper. Tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande ska undvikas på grund av kraftig rökutveckling. Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förekomma.
 • Bålet ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.

Kom ihåg!

 • Den som anordnar en Valborgsmässoeld är alltid ansvarig. Ansvarig eller av ansvarig utsedd person ska vara kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. Vid behov ska särskild bevakning anordnas vid närliggande byggnader, tät vegetation eller liknande i vindriktningen.
 • Vid hög brandrisk, stark blåst eller när eldningsförbud råder får inte valborgsmässoelden tändas.
 • Tillräckligt med brandredskap ska finnas tillgängligt på eldningsplatsen. I första hand ansluten vattenfylld brandslang som når bålet och närmaste omgivningen. Att endast ha vattentunna med hinkar eller handbrandsläckare kan innebära att släckmedlet tar slut vilket ställer särskilda krav på försiktighet och organisation för att hantera ett tillbud. Använd kratta för att kratta isär den sista glöden så blir det lättare att släcka elden.
 • Tänk på att strålningsvärmen kan bli kraftig varför ni behöver säkerställa att valborgsfirarna inte står för nära elden när ni tänder den
 • Möjlighet att larma brandförsvaret ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefonnummer vid nödsituationer är 112.
 • Lämna inte elden utan tillsyn.

Mer information