Explosiva varor

Från och med den 1 september 2010 ansvarar Brandkåren Attunda för tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor inom Brandkåren Attundas verksamhetsområde.

Explosiva varor

Detta innebär att om du söker tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det Brandkåren Attunda som kommer att hantera din tillståndsansökan.

Olika typer av tillstånd

Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Det kan behövas sökas flera typer samtidigt, beroende på hur hanteringen hos er ser ut. Här nedan reder vi ut vad de olika begreppen innebär.

Förvärv och innehav av explosiva varor

  1. Köp av explosiv vara och direkt förbrukning, t.ex. vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behövs inget tillstånd till förvaring. Köp av explosiv vara och förvaring i förråd för framtida användning. Då behövs även tillstånd till förvaring.
  2. Förvaring – Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte du något tillstånd till förvaring själv.

Handel med explosiva varor
Handel med explosiva varor, t.ex. om du säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring av explosiva varor
Vid köp av vissa typer av explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Godkännande av ny föreståndare
Då redan tillstånd för hantering av explosiv vara har beviljats och inga andra förändringar i hanteringen ska göras.

Vilka tillstånd behöver jag?

Vid försäljning av pyrotekniska varor behövs följande tillstånd:

• tillstånd till förvärv och innehav
• tillstånd till handel
• tillstånd till förvaring, om du förvarar i eget förråd

Vid förvaring av sprängmedel behövs något eller några av följande tillstånd:

• tillstånd till förvärv och innehav
• tillstånd till förvaring
• tillstånd till överföring

En och samma blankett används för att söka flera tillstånd. Typ av tillstånd kryssas i på första sidan. Ansökningar för tillstånd att sälja fyrverkerier till nyår bör komma till förbundet senast måndag den 30 november.

Blanketten ska skickas/lämnas till:

Brandkåren Attunda
Box 464
191 24 Sollentuna
E-post

Efter att ansökan har skickats

Det är viktigt att det för ansökan aktuella och relevanta handlingar bifogas ansökan så att Brandkåren Attundas handläggare ska kunna göra en snabb och korrekt bedömning av ärendet. I blanketten för tillståndsansökan finns en förteckning över vilka handlingar som ska bifogas. När en komplett ansökan mottagits kommer ärendet att gå på remiss till polisen och annan myndighet beroende på ärendets art.

För att hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för omgivningen ska tillståndshavare och dennes föreståndare för verksamheten ha kunskap om de risker som är förknippade med de explosiva varorna.

Om ansökan rör hantering på särskild plats (t.ex. förråd eller försäljningslokal) kan Brandkåren Attunda besluta om att avsyning genomförs innan tillstånd ges. Vid avsyningstillfället kontrolleras att byggnaden eller lokalen uppfyller de krav som ställs på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagstiftningen.

Från det att fullständig ansökan är inkommen till Brandkåren Attunda till att du meddelas beslut kan det dröja cirka 3 veckor. Är ärendet komplicerat kan handläggningstiden ta längre tid, dock längst 3 månader.

Tillsyn - efter beviljande av tillstånd

Efter att tillstånd för hantering av explosiva varor beviljats är det Brandkåren Attunda som genomför tillsyn av verksamheten. Tillsynsbesök genomförs regelbundet och vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Lästips - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Andra tillstånd inom området