Brandman

En brandman hos oss bidrar till att skapa ett olycksfritt och hållbart samhälle. En del är förbyggande arbete i form av att informera och utbilda allmänheten i frågor som bland annat berör brand och olyckor. Men även att delta i insatser vid räddningstjänst och övningar.

Brandman

Utbildning av andra

Utbildning i brand- och olycksskydd är ett viktigt inslag i brandmannens vardag. Information om det arbete som företagen, skolorna, bostadsrättsföreningen och varje enskild person själva kan göra, för att minska risken att en olycka inträffar, är några delar som brandmannen ska klara av.

Övningar

Då en olycka inträffar ska brandmännen vara så väl förberedda som möjligt. Professionellt kunniga och inövade på den utrustning de använder och väl förtrogna med de områden de verkar i.

Eget ansvar

För att brandkårens arbete ska fungera delas arbetet in i olika ansvarsområden. Underhåll och test av funktionen på vårt material är ytterst viktigt så att den alltid ska fungera i de situationer som kan uppstå. En lyckad insats beror ofta på att vår utrustning fungerat under hela arbetets gång. Brandmannen har även ett ansvar att hålla sig uppdaterad med rutiner, insatsplaner m.m. som är förutsättningar för en effektiv insats.

Fysisk träning

Som en del i förberedelsen inför att olyckor inträffar, då insatserna kan vara svåra och komplicerade är god fysisk hälsa viktigt. Att känna sig trygg i sin yrkesroll och vara stabil och lugn i svåra situationer är viktigt för yrkesrollen.

90 sekunder

Brandstyrkan ska alltid vara beredda på att fatta beslut och anstränga sig fysiskt för att på bästa sätt hjälpa de nödställda. Oavsett om vi tränar, övar, sover eller är ute på uppdrag i samhället ska vi vara insatsberedda inom 90 sekunder.

Hur blir jag brandman?

Om du vill bli brandman måste du gå Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) utbildning i Skydd mot Olyckor (SMO-utbildning) eller motsvarande. SMO-utbildningen är en tvåårig eftergymnasial utbildning där du såväl lär dig metoder för olycksförebyggande och skadebegränsande arbete, som att genomföra och följa upp räddningsinsatser.

De teoretiska studierna varvas med praktiska övningar som utgår ifrån verkliga situationer som väntar dig i arbetslivet. Utbildningen ger dig en examen i räddnings- och säkerhetsarbete. Du får kompetens att arbeta inom den kommunala räddningstjänsten eller inom området skydd mot olyckor vid andra kommunala förvaltningar och statliga myndigheter eller på ett privat företag.

Formella krav för brandmän

  • Godkända betyg/intyg genomgått SMO, brandman heltid kompletterad med SMO-kompetens eller motsvarande.
  • Körkort minst behörighet B.
  • Intyg om synskärpa med eller utan korrektion, ska uppgå till minst 0.8 i det bästa ögat och 0.5 i det sämre ögat (enligt krav för körkortsbehörighet C).
  • Genomfört rullbandstest för nyanställning enligt Arbetsmiljöverkets AFS Medicinska kontroller i arbetslivet 2005:6, lägst 200W. Testet kan du göra på Myndigheten för samhällsskydd och beredskapsskolor och på olika räddningstjänster runt om i landet. Boka tid hos oss för rullbandstest.
  • Minst Guldbojen är ett krav då det gäller simkunnighet.