Anlagda bränder

Det sker en anlagd skolbrand om dagen i Sverige. Anlagd brand är ett samhällsproblem, ett allvarligt brott och därtill den vanligaste brandorsaken. Minst var fjärde brand är anlagd. De anlagda bränderna kostar närmare en miljard kronor per år.

Anlagda bränder

Räddningstjänsten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra aktörer i samhället arbetar på olika sätt för att minska problemen med anlagda bränder. Men det finns även saker som du själv kan göra för att minska risken för anlagd brand. 

Hälften av alla skolbränder är anlagda. Det sker idag ungefär en anlagd skolbrand om dagen i Sverige. Skolbränder uppskattas kosta samhället minst 300 miljoner kronor varje år. 

Konsekvenser för den som anlägger brand

Konsekvenserna för de som anlägger bränder blir ofta väldigt omfattande. Den som ertappas med att ha anlagt en brand kan dömas till både fängelse och vara tvungen att betala ersättning för de skador som har uppstått.

Brottsbalken säger att den som anlägger en brand som innebär fara för liv, hälsa eller omfattande förstörelse ska dömas för mordbrand till fängelse i lägst två och högst åtta år. Nästan alla anlagda bränder i eller intill byggnad betecknas som mordbrand även om det vid brandtillfället inte vistas några människor där.

Om branden anläggs där den kan innebära fara för många människor, till exempel i ett tätbebyggt område, dömer man till grov mordbrand. Det innebär fängelse i lägst sex och högst tio år, eller livstid.

Den som dömts för anlagd brand kan också få problem med att få arbete, låna pengar, hyra lägenhet, få lämplighetsintyg till körkort med mera. En person som fyllt 15 år betraktas som straffmyndig och kan dömas till påföljd enligt svensk lag.

Personer under 15 år begår också brott om de utför en straffbelagd handling, även om de inte själva kan dömas till straff för brottet. Då är det föräldrarna som är ansvariga och de kan få betala stora belopp för det som förstörts av branden. 

Socialtjänsten kopplas in om personen är under 15 år. Vid bötesstraff ligger belastningen (prick i polisregistret) registrerad under 5 år. Om påföljden är villkorlig dom, besöksförbud eller skyddstillsyn ligger belastningen kvar 10 år. 

Skadeståndslagen säger att den som skadar någon eller något avsiktligt eller oavsiktligt kan dömas för brott och samtidigt bli tvungen att betala skadestånd. 

Grundregeln är att även barn under 15 år får betala skadestånd, vilket kan anpassas efter åldern om inte familjen har ansvarighetsförsäkring (”drulleförsäkring”). Observera att det inte enbart handlar om avsiktlig skada, utan att det också gäller oaktsamhet eller vårdslöshet! 

Minska risken för anlagda bränder

Att bränder startar med uppsåt är vanligt även i och omkring bostäder. Du kan minska risken för anlagd brand genom att hålla dörrar till vind, källare och förråd låsta. Tänk också på att ta bort brännbart material intill hus, garage och förråd.

Checklista

  • Håll objudna gäster ute. Håll dörrar till källare, soprum, vindar, förråd, garage och andra allmänna utrymmen låsta. Dörrstängare ska vara tillräckligt starka för att slå igen dörren. Låsmekanismer får inte vara så tröga att dörren stannar i olåst läge.
  • Håll trapphus och entréer fria från brännbart material
  • Anslagstavla i trapphus. Använd anslagstavla med glas eller genomskinlig plast när du sätter upp meddelanden i trapphuset.
  • Rensa källare och vindar från skräp. Samla inte skräp som lätt kan tändas på i källare och på vindar. Undvik också att ha för mycket brännbart material i förråden.
  • Om man har en container bör det vara container med låsbart lock. Om man använder öppna containrar, se till att de placeras minst sex meter från byggnad eller utstickande tak.
  • Beskär gärna vegetation särskilt intill fasader. Det möjliggör ökad upptäckt och kan avskräcka eventuella brandanläggare.
  • Bra belysning håller oönskade besökare borta. Det finns numera billiga utomhusarmaturer med rörelsedetektor som tänder lampan när någon rör sig i närheten.