Brandskydd i radhus

Bränder i radhus är tyvärr ett generellt problem och brister kan finnas oavsett var eller när radhuset har uppförts. Med anledning av detta vill vi uppmana alla radhusägare att tillsammans med era grannar undersöka hur ert radhus är utfört ur brandsynpunkt.

Brandskydd i radhus

Vad kan den enskilda föreningen kontrollera?

Då brandskyddet är gemensamt för alla bostäderna behöver kontrollen göras av alla radhuslägenheter tillsammans.

1. Avskiljning

Hur är den utförd i det hus ni bor i? Är vinden öppen eller avskild med genomgående vägg mellan radhuslägenheterna? Båda alternativen kan uppfylla kraven på skydd mot brandspridning i 60 minuter. Kontrollera väggarnas täthet med t.ex. en ficklampa. Brister ska tätas brandtekniskt.

2. Brandvarnare är ett krav i varje bostad.

Brandvarnare är det absolut bästa sättet att få en tidig varning om en brand uppstår. Vid öppen vind kan den enskilda föreningen överväga värmedetektering på vinden. Detta kan ske antingen med ett så kallat takfotslarm, en kabel som larmar vid utvändig brand som riskerar att sprida sig in till vinden via takfoten, eller värmedetektorer placerade på vinden.

3. Släckutrustning och framkomlighet för brandkåren.

Någon form av släckutrustning bör finnas i varje hem. Detta kan t.ex. vara en trädgårdsslang eller en brandsläckare på minst 6 kg pulver. Kontrollera även framkomligheten för brandkåren i området där ni bor. Det är tyvärr vanligt att vägar som ska användas av brandkåren vid brand är blockerade av sandlådor, stenar eller uppväxta träd. Detta kan fördröja en insats och bör kontrolleras regelbundet.

Brandkåren Attunda svarar gärna på frågor och ni kan kontakta oss på telefon 08-594 596 00 och tala om vilken kommun ni bor i.

Brinner det mer i radhus?

Om man med det menar att det brinner lättare eller oftare är det generella svaret nej. Det är inte större risk att en brand uppstår i ett radhus än i andra bostäder eller flerbostadshus. Däremot har det vid en del bränder blivit mycket allvarliga konsekvenser.

Varför blir konsekvensen ibland värre i radhus än vid exempelvis en lägenhetsbrand?

En förklaring kan vara att byggmaterialet i många flerbostadshus är betong vilken ur brandsynpunkt är ett mycket bra material som många gånger motstår brand bättre än det egentliga kravet på 60 minuter. Radhus byggs däremot oftast med lättare konstruktionsmaterial där avskiljningarna ska hålla brandnormen 60 min. Tyvärr har det även vid flera tillfällen visat sig att kravet på en timmes brandmotstånd mellan lägenheter inte uppfylls på grund av brandspridning via vinden. Ofta handlar detta om radhus som haft ett undermåligt brand-skydd på grund av felaktig projektering, utförande eller bristande underhåll.

Brister som kan finnas

Avskiljningar mot vinden kan ha brister samtidigt som vinden är sammanhängande. Ett vanligt konstruktionssätt var tidigare att innertaket mot vinden från varje lägenhet utfördes för att motstå brand i 30 minuter. Tanken var då att en brand först skulle begränsas i 30 minuter innan den spreds upp på vinden för att därefter begränsas ytterligare 30 minuter innan den spreds ner i angränsande lägenheter. Boverket, Svenska brandskyddsföreningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avråder idag från dessa lösningar med gemensam vind och förordar att varje radhuslägenhets väggar går genom vinden upp till yttertak.

Väggar och tak bör regelbundet kontrolleras för otätheter/brister vilket kan uppstå vid ex nya kabeldragningar, installation av spotlights, ventilationskanaler etc. Tätheten på väggar/tak kan kontrolleras med en stark ficklampa för att visa på otätheter. Dessa ska tätas brandtekniskt så att skyddet mot brand uppfylls. Vid osäkerhet, välj minst 60 minuter och låt en fackman utföra arbetet.

Takfotsventilation har visat sig kunna sprida branden snabbt till vindsutrymmet, särskilt vid en brand som bryter ut genom fönster eller en utvändig brand som sprider sig via fasaden in på vinden.

Takstolar har i vissa fall varit felkonstruerade och förlorat sin bärförmåga och fallit ned på det lätta bjälklaget och därmed brutit brandcellsgränsen före 60 minuter.

Mer information