Miljö

Brandkåren Attunda arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan av all sin verksamhet och har påbörjat arbetet med att införa ett systematiskt miljöarbete.

Miljö

Miljöpolicy

Bakgrund och syfte

Enligt institutet för kvalitetsutvecklings (SIQ) grundläggande värderingar har varje organisation ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar att aktivt medverka till förbättringar i både samhälle och miljö. Vidare, i SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling finns det ett avsnitt om miljöledning. Där ska det framgå hur organisationen värnar om miljön och detta inkluderar bland annat hur planering, styrning, utveckling och uppföljning ser ut.

Miljöpolicyn är det mest grundläggande dokumentet inom en organisations miljöarbete och visar vad man strävar mot på miljösidan. Syftet med policyn är att ge medarbetare, kunder och övriga en bild av företagets övergripande mål och handlingsprinciper i fråga om miljön. Brandkåren Attundas miljöpolicy grundar sig på de betydande miljöaspekter som framkom i den miljöutredningen som gjordes i samband med deltagandet i Järfälla kommuns miljödiplomeringsprogram.

Miljöpolicy

Räddningstjänstens huvudsakliga uppgift är att skydda människors liv och hälsa, egendom samt miljö mot olyckor. Brandkåren Attundas vision är att göra den skadefria kommunen möjlig, genom att tillsammans med privatpersoner, företag samt medlemskommunerna minska skaderisken till noll. I Brandkåren Attundas miljöåtagande ingår att verka för en hållbar utveckling genom att sträva efter att förhindra föroreningar och att reducera hela organisationens negativa miljöpåverkan.

Detta ska uppnås genom följande framgångsfaktorer:

  • Alla medarbetare utbildas och informeras kontinuerligt i miljöfrågor. Energieffektivisering och nyttjandet av förnybar el.
  • Minska vår förbrukning av fossila drivmedel.
  • Beakta miljöaspekter vid inköp av varor och tjänster.
  • Minska avfallet genom återanvändning och återvinning.
  • Minska antalet kemikalier i verksamheten och säkerställa att dessa förvaras och hanteras på ett säkert sätt.
  • Beakta miljöaspekter vid våra räddningsinsatser och övningar.

Utöver att vi uppfyller gällande lagar och föreskrifter ska vi kontinuerligt utvärdera implementeringen av denna miljöpolicy för att försäkra oss om att våra åtaganden och mål uppnås och ständigt förbättras. Denna miljöpolicy ska vara dokumenterad och kommunicerad till alla anställda, samt finnas tillgänglig för allmänheten.

För mer information om vårt miljöarbete

Kontakta miljösamordnare Lars-Erik Kroon på e-post eller via växeln 08-594 696 00.