Risk

I samhället finns det risker. En del av riskerna i samhället kanske inte alla medmänniskor vet om eller tänker på. Därför arbetar Brandkåren Attunda inom våra medlemskommuner med att säkerställa risknivåerna.

För att upprätthålla detta behövs vetskap om det risker som finns i samhället samt kontroll i samhällsplaneringen så att riskerna blir acceptabla. För att upprätthålla tolerabla risknivåer medverkar Brandkåren Attunda i kommunens samhällsbyggnadsarbete genom att vara remissinstans och sakkunnig i kommunens detaljplanprojekt och byggärenden.

Se rubriker Planärenden och Byggärenden. För att alla medmänniskor ska få ett likvärdigt skydd ligger ett stort ansvar på samhället. Lagen om skydd mot olyckors första paragraf lyder som följer:

1 kap. 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.