Tillsyn enligt LSO

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ställer krav på ägare och verksamhetsutövare i byggnader eller anläggningar att ha ett skäligt skydd mot brand.

Kap 2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

För att uppfylla lagens intention krävs i de allra flesta fall att ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivs av såväl verksamhetsutövare som av fastighetsägare. Brandkåren Attunda ser till att detta krav efterlevs genom så kallad tillsyn.

Brandkåren Attunda utför regelbundet tillsyn på verksamheter som bedöms ha en särskild risk för uppkomst av brand eller där konsekvensen i händelse av brand kan bli särskilt stor. Som utgångspunkt utförs tillsyn på dessa verksamheter vartannat år.

Utöver de tillsyner som sker regelbundet utför Brandkåren Attunda även tillsyn vid behov, t.ex. efter information om brist i brandskyddet. Detta kan ske både på de verksamheter som redan omfattas av regelbunden tillsyn eller verksamheter som normalt inte tillsynas.

Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor är avgiftsbelagd, trots att den inte är frivillig. Läs mer om de taxor som omfattas av tillsyn.

Information inför tillsyn av brandskydd (PDF)