Om skriftlig redogörelse

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska ägare och nyttjanderättshavare hålla och bekosta ett skäligt brandskydd.

Fram till första januari 2021 var det obligatoriskt att ägare och nyttjanderättshavare skulle upprätta en skriftlig redogörelse enligt föreskriften (SRVFS 2003:10) från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I ändringar som trädde i kraft vid årsskiftet utgår denna föreskrift.

Det är dock fortfarande möjligt att skicka in en skriftlig redogörelse till Brandkåren Attunda ifall man som verksamhet har nytta av denna i sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Den skriftliga redogörelsen tydliggör ansvar för brandskyddet samt fungerar som ett hjälpmedel för Brandkåren Attundas tillsyn. Den kan betraktas som en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet.

Denna ändring i lagen påverkar inte det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att det finns ett skäligt brandskydd, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen (räddningstjänsten/ brandkåren) komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.

Lämna skriftlig redogörelse

Skicka via post: Blankett för skriftlig redogörelse.

Allmänna råd och kommentarer

MSB ger råd om hur systematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas och vad man kan tänka på.

Checklista över vanliga tekniska brandskyddsåtgärder

 • Utrymningsvägar
 • Brandceller
 • Nödbelysning
 • Dörrar i brandcellsgräns
 • Dörrar i utrymningsvägar
 • Brand- och utrymningslarm
 • Släcksystem
 • Brandgasventilation
 • Skydd mot brand- och brandgasspridning via ventilationssystem
 • Räddningsvägar
 • Stigarledningar
 • Brandskydd av bärande stomme
 • Skydd mot brandspridning till närliggande byggnad
 • Brandtätningar
 • Ytskikts brandklass

Checklista över organisatoriska brandskyddsåtgärder

 • Ansvarsfördelning
 • Utbildning
 • Information
 • Övningar
 • Instruktioner och rutiner
 • Service och underhåll
 • Kontrollplaner och dokumenthantering