Om skriftlig redogörelse

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska ägare och nyttjanderättshavare hålla och bekosta ett skäligt brandskydd. En skriftlig redogörelse ska upprättas enligt föreskriften (SRVFS 2003:10) från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Föreskriften (SRVFS 2003:10) innehåller vilka byggnader/anläggningar som ska lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Det är ägaren som har denna skyldighet, men nyttjanderättshavare ska ge ägaren de uppgifter som behövs för att ägaren ska kunna fullgöra sin skyldighet.

Den skriftliga redogörelsen tydliggör ansvar för brandskyddet samt fungerar som ett hjälpmedel för Brandkåren Attundas tillsyn. Den kan betraktas som en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet.

De verksamheter som omfattas av krav på skriftlig redogörelse och finns i någon av Brandkåren Attundas medlemskommuner (Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby) hittar du i tabellen: Objekt som omfattas.

Lämna skriftlig redogörelse

Skicka via post:Blankett för skriftlig redogörelse.

Allmänna råd och kommentarer

MSB ger råd om hur systematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas och vad man kan tänka på.

Checklista över vanliga tekniska brandskyddsåtgärder

 • Utrymningsvägar
 • Brandceller
 • Nödbelysning
 • Dörrar i brandcellsgräns
 • Dörrar i utrymningsvägar
 • Brand- och utrymningslarm
 • Släcksystem
 • Brandgasventilation
 • Skydd mot brand- och brandgasspridning via ventilationssystem
 • Räddningsvägar
 • Stigarledningar
 • Brandskydd av bärande stomme
 • Skydd mot brandspridning till närliggande byggnad
 • Brandtätningar
 • Ytskikts brandklass

Checklista över organisatoriska brandskyddsåtgärder

 • Ansvarsfördelning
 • Utbildning
 • Information
 • Övningar
 • Instruktioner och rutiner
 • Service och underhåll
 • Kontrollplaner och dokumenthantering