Livräddande första hjälp L-ABC

Livräddande första hjälp L-ABC är den hjälp som ges till en skadad eller hastigt insjuknad person innan han/hon kommer under läkarvård.

Livräddande första hjälp L-ABC

Målgrupp

Allmänheten, företag, organisationer och förvaltningars personal.

Syfte

Första hjälpen kan vara av avgörande betydelse för den skadades möjligheter att överleva eller för möjligheterna att tillfriskna.

Innehåll

Första hjälpen kallas också för L-ABC vård. L framför ABC påpekar att vid ett Livsfarligt läge, t.ex. en överhängande risk så personens skador förvärras om man inte flyttar personen. Alfabetets tre första bokstäver talar inte bara om vad som ska göras utan även ordningsföljden på insatserna.

A = Andningsbefrämjande åtgärder.
B = Blödning som måste stoppas.
C = Chock (Cirkulationssvikt) ska förebyggas.

Efter kursen så har kursdeltagaren en god kunskap i Hur/När/Vad man ska göra för att ge första hjälpen till en medmänniska.

Tidsåtgång

3 timmar.

Skicka en intresseanmälan.