Ska du anordna en Valborgsmässoeld?

På Valborgsmässoafton den 30 april får du anordna en privat valborgsmässoeld, exempelvis i trädgården. Eldning sker alltid på eget ansvar och det är du som ansvarar för säkerheten och att allt går rätt till. Här får du veta mer om placering av elden, storlekskrav och andra åtgärder du måste göra.

Ska du anordna en Valborgsmässoeld?

Om det är fråga om ett mindre arrangemang i en egen förening på privat mark, krävs normalt inget tillstånd. Notera vilka regler om gäller för eldningsavfall i trädgården.

För att få anordna en tillställning på allmän plats, som till exempel en Valborgsmässoeld, krävs enligt ordningslagen tillstånd. Blanketten finns på Polisens webbplats och heter "Ansökan tillstånd ordningslagen".

Om du tänker göra en större valborgsmässoeld, anmäl det till oss på räddningstjänsten. Då har vi möjlighet att kontrollera bålets storlek och placering någon eller några dagar innan Valborg.

Valborgsmässoeldens placering, storlek och innehåll

 • Platsen för elden ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation, ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
 • Bålet får inte vara för stort, maximalt 6 meter i diameter och 3 meter högt.
 • Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande. Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.
 • Bålet ska innehålla rena fibrösa material som trä och papper. Tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande bör undvikas på grund av kraftig rökutveckling. Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förekomma.
 • Bålet ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.

Kom ihåg!

 • Den som anordnar en Valborgsmässoeld är alltid ansvarig. Ansvarig eller av ansvarig utsedd person ska vara kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. Vid behov ska särskild bevakning anordnas vid närliggande byggnader, tät vegetation eller liknande i vindriktningen.
 • Vid hög brandrisk, stark blåst eller när eldningsförbud råder får inte valborgsmässoelden tändas.
 • Tillräckligt med brandredskap ska finnas tillgängligt på eldningsplatsen. Lämpligen ansluten vattenfylld brandslang som når bålet och närmaste omgivningen. Vattentunna med hinkar, handbrandsläckare eller kombination av ovanstående utrustning går också utmärkt. Använd kratta för att kratta isär den sista glöden så blir det lättare att släcka elden.
 • Åtgärder bör vidtas för att hindra allmänheten att komma för nära elden.
 • Möjlighet att larma brandförsvaret ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefonnummer vid nödsituationer är 112.
 • Lämna inte elden utan tillsyn.

Mer information