Välbesökt informationsmöte

Brandkåren Attunda uppmärksammade under maj månad att det i takkonstruktionen kan finnas dolda brister i den befintliga konstruktionen som inte varit kända tidigare. En av bristerna som upptäckts utgörs av en spalt mellan ytterpanelen och den avskiljande väggen. Men det finns även radhus med stora öppningar i den avskiljande väggen.

För att uppnå det erforderliga skyddet mot brand och brandgasspridning till grannen behöver otätheter som ovan tätas. Se exempel.

Utförandet kan variera mellan radhus som från utsidan verkar vara likvärdiga. Vid de två informationsmötena informerade Brandkåren Attunda om de nya brister som kommit och även den handlingsplan som genomförs med anledning av detta.

Handlingsplan

Brandkåren arbetar nu efter handlingsplanen nedan:

  1. Fördjupad inventering/kontroll av enskilda radhus under sommaren.
  2. Kontakt via respektive samfällighet.
  3. Bedömning av åtgärder utifrån fördjupade inventering/kontroll.
  4. För radhusägarna gäller att dokumentera genomförda åtgärder genom sk egenkontroll gärna tillsammans med foto.
  5. Under hösten/vintern sker uppföljning av genomförda åtgärder/ egenkontroll.
  6. Inventeringen utförs genom kontroll av varje enskilt radhus och kommer ske genom dörrknackning. Vi kommer då undersöka konstruktionen via takfotsventilationen och i huvudsak sker detta från utsidan men vi kan behöva ha tillgång till balkongen.

Inventeringen kommer att genomföras av John Svensson, Brandkåren Attunda.
Kontakta John Svensson via e-post: john.svensson@brandkaren-attunda.se eller på mobil: 070-421 03 58.

Övriga frågor

Tomas Wrådhe, e-post: tomas.wradhe@brandkaren-attunda.se eller via växeln 08-594 696 00.