Tillgänglighetsdag i Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun hade den 23 februari en tillgänglighetsdag för politiker, tjänstemän och kommunens tillgänglighetsråd. Tomas Wrådhe och Ola Carlén från Brandkåren Attunda höll ett block om brandskydd och brandsäkerhet som kopplades till förutsättningar för en säker utrymning för alla.

Likvärdigt skydd för alla

Alla i samhället ska ha likvärdigt skydd, vilket innebär att personer med funktionsnedsättning ska kunna besöka offentliga lokaler eller besöka en myndighet och delta i verksamheten där. Det har under flera år bedrivits ett aktivt arbete att göra offentliga lokaler tillgängliga och man har även insett att det motsatta måste gälla vid brand eller utrymning - frångänglighet.

Med fysiska förutsättningar i åtanke

Ola Carlén, strateg, redogjorde för de olika lagar och regler som styr brandskydd och tydliggjorde vilka olika nivåer som gäller, t.ex. miniminivåer enligt bygglagstiftningen, vad som gäller för arbetsplatser/arbetstagare och de rekommendationer som Myndigheten för delaktighet (MFD) har tagit fram. Dessa är kravställande för statliga myndigheter men att betrakta som starka rekommendationer för övriga offentliga förvaltningar som t.ex. kommunen.

Det finns ett antal fysiska förutsättningar som ska underlätta frångänglighet för funktionsnedsatta, t.ex. särskilda utrymningsskyltar, ökad framkomlighet i form av dörrautomatik och borttagna/låga trösklar samt en säker flyktplats inuti byggnaden, när inte horisontell utrymning till det fria är möjligt. Vikten av en genomtänkt och övad organisation belystes också. Ett felaktigt beteende kan rasera ett väl uppbyggt byggnadstekniskt brandskydd. Organisation och planering bör framgå på den utrymningsplan som sitter i lokalerna.

Praktiska moment för förståelse

Utbildningen avslutades med en detaljerad genomgång av de faktiska lokalerna i kulturhuset. Plan för plan gicks igenom och även om förutsättningarna i grunden är goda fanns det möjlighet till förbättringar på alla planen. Gensvaret var positivt och deltagarna fortsatte dagen med praktiska moment där de fick prova på rullstol, uppleva hörselnedsättning och hur det är att inte se. Brandkåren Attunda var glada att få både medverka och informera.

Har ni frågor som gäller brandsäkerhet och funktionsnedsättningar får ni gärna vända er till närmsta distrikt/brandstation för mer information.