Tillfällig övernattning 2018

Visste du att ni måste anmäla tillfällig övernattning på skolor, idrottshallar och liknande lokaler vid exempelvis lägerverksamhet? Anmälan ska göras till räddningstjänsten.

Vi får ofta frågor om det finns möjlighet att övernatta (tillfällig förläggning) i kommunens lokaler: skolor, idrottshallar, samlingslokaler, kyrkor, eller i privata lokaler som t.ex. klubbstugor. Denna boendeform får inte innebära en försämring i brandskyddet och säkerheten, i jämförelse med om man skulle övernattat på hotell eller i annan bostad.

Att övernatta i en lokal där brandskyddet inte är utformat för detta, ställer stora krav på organisation och tillfälliga åtgärder. Syftet med nedanstående dokument är därför att vägleda och underlätta för organisationer genom att fastställa riktlinjer för en acceptabel säkerhetsnivå, samt att ge likvärdig information till alla som är förläggningsansvariga.

I Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 2 kap. 2 § står följande: "Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand."