Sommaren 2018 har gjort avtryck i statistiken

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat en nyhet på msb.se den 20 maj angående förra årets varma sommar återspeglas i statistiken över räddningstjänstens insatser. 2018 ökade framförallt antalet insatser till bränder i skog och mark jämfört med 2017. Antalet insatser till drunkningar och drunkningstillbud ökade också.

– Skogsbrandssäsongen 2018 var exceptionell med mycket höga brandriskvärden över en längre tid och 2018 var det år under 2000-talet med den överlägset största rapporterade avbrända ytan. Drygt 24 300 hektar brann totalt under 2018 varav 23 000 under juli, säger Leif Sandahl på MSB.

– Förutsättningarna för en granskning av avbrända arealer blev speciella och vi har kunnat säkerställa arealerna på ett sätt vi tidigare aldrig gjort. Det handlar dels om ett ovanligt stort antal stora bränder att granska och dels att det finns en ovanligt stor tillgång till jämförelsedata. Vi har framförallt använt de karteringar som sammanställts av Skogsstyrelsen för de 25 bränder som varit över 75 hektar, säger Joakim Ekberg på MSB.

2006, 2014 och 2018 är de tre år under 2000-talet som har störst registrerad avbränd yta.

År 2006 2014 2018
Avbränd yta i hektar *
(alla marktyper)
5700 14600 24300
Antal insatser 4500 4300 7900

Antal räddningsinsatser enligt LSO avrundat till hela hundratal
* 1 hektar är en yta som är 100x100 meter.

Räddningstjänstens insatser till skog och mark

Antal räddningsinsatser till drunkning och drunkningstillbud

Den varma sommaren ledde till fler insatser till drunkningar och drunkningstillbud. Under 2018 rapporterade räddningstjänsterna in 710 insatser till drunkning eller drunkningstillbud.

År 2017 2018
Antal insatser 580 710

Antal räddningsinsatser enligt LSO avrundat till hela hundratal

Räddningstjänstens insatser till drunkning och drunkningstillbud

Alla insatser

Under 2018 rapporterade Sveriges räddningstjänster in drygt 111 000 räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). 2017 var det cirka 105 000. Bränder i skog och mark står för den största ökningen. I stort sett alla insatser har ökat något utom till trafikolyckor som minskat något.

De tre vanligaste av räddningstjänsternas insatser 2017-2018

Händelse 2017 2018
Automatlarm utan brandtillbud 37500 37800
Trafikolycka 20700 20400
Brand eller brandtillbud i annat än byggnad
(t.ex brand i skog, på mark, i fordon utomhus)
17200 20300

Antal räddningsinsatser enligt LSO avrundat till hela hundratal

Räddningstjänsten genomförde även cirka 22 600 andra uppdrag inte är en räddningsinsats enligt LSO. 2018 var det vanligaste Akut sjukvårdslarm (13100)

Alla räddningstjänstens insatser 2018

Vad gör MSB med statistiken?

Det är genom insamlingen av räddningstjänstens insatser som MSB kan göra analyser och se trender, följa upp strategier och göra bedömningar av var vi behöver satsa mer och mycket annat. Räddningstjänstens rapportering är avgörande för det arbetet.

Det överordnade syftet är att effektivisera samhällets arbete till skydd mot olyckor genom ökade kunskaper om olyckor och insatser. Samhället är i ständig förändring och behovet av att kunna följa olycksutvecklingen över tid anses som särskilt viktigt.

MSB:s insatsstatistik är avsedd att belysa vilka olyckor som kommunal räddningstjänst kallas till samt vilka åtgärder som vidtas vid dessa olyckor.

Nyheten - Sommaren 2018 har gjort avtryck i statistiken på msb.se