Rapport om hembesök

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterar en forskningsrapport om bränder i bostäder, vilken visar på hembesökens nytta och effekt. Resultatet är från projektet Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder som genomfördes under 2014-2017.

Slutsats

Förebyggande hembesök utförda av räddningstjänstpersonal minskar antalet bränder och antalet utvecklade bränder. Effekten genom att använda oss av en metod som jämför trender före och efter åtgärdens införande. Hembesöken utvärderas också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och det finns positiva effekter där varje investerad krona ger 7-9 kr tillbaka. På basis av resultatet rekommenderas därför ett brett genomförande av hembesöken, även om det krävs ytterligare forskning för att förstå effekterna av en mer fokuserad inriktning på högriskhushåll, hur länge de skyddande effekterna av varje besök kvarstår och om dessa program påverkas av en avtagande marginalnytta ju fler hushåll som besöks. Resultaten från studien bör vara användbara för politiker och andra beslutsfattare inom räddningstjänstområdet som underlag i beslutsprocessen om huruvida förebyggande hembesök ska genomföras eller inte. 

Läs hela rapporten - Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder