Omoderna byggregler leder till problem med brandskyddet

I Almedalen presenterades ett gemensamt förslag för ett bättre brandskydd.

Omoderna byggregler leder till problem med brandskyddet
 "-Det var många deltagande vid presentation och framför allt den efterföljande frågestunden var mycket bra!", säger Ola.

Ola Carlén har medverkat i en arbetsgrupp för ett bättre brandskydd i bygglagstiftningen och har där representerat Sveriges brandbefäl. Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV), Sveriges Brandkonsultförening (BRA), Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen (SBF) har under våren arbetat med att identifiera gemensamma problemområden i bygglagstiftningen vad avser brandskydd. Målet för arbetet är att tillsammans kunna uppvakta Kommittén för modernare byggregler för att presentera identifierade problemområden innan sommaren och senare i år återkomma till dem med förslag på lösningar inom ramen för dessa områden. Arbetsgruppen består av Caroline Bernelius Cronsioe (BIV), Magnus Nordberg (BRA), Ola Carlén (SBB) och Ville Bexander (SBF). De sju problemområden som identifierats är: 
  • Byggprocessens verktyg för brandskydd används inte på rätt sätt

  • Konsekvensen av vissa bränder är oacceptabla

  • Kunskapsbrist är en av anledningarna till varför byggprocessen inte fungerar optimalt

  • Förordningen om konsekvensutredningar handlar för ensidigt om administrativa pålagor för företag

  • Byggnaders brandskydd försämras över tid

  • Räddningstjänsten är en osäkerhetsfaktor i byggnadens brandskydd

  • Otillräcklig koppling mellan risknivå och krav på brandskydd i byggreglerna