Ökning av brandskydd i bostäder

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat en nyhet om ökning av brandskydd i bostäder på msb.se den 13 juni. Fler har fungerande brandvarnare och släckredskap i sina bostäder visar resultatet från undersökningen "Vad är viktigt för din trygghet och säkerhet".

Under hösten 2018 genomförde Statistiska centralbyrån MSB:s enkät om individens uppfattning om trygghet och säkerhet.

Fungerande brandvarnare

Brandvarnarförekomsten har ökat under åren och 2018 uppgav 94 % att de har brandvarnare. Av dem har 94% svarat att minst en av dem fungerar. Kopplat till den nationella strategin för stärkt brandskydd finns målsättningen att 95 % av alla bostäder ska ha fungerande brandvarnare innan år 2022. Målet bedöms vara möjligt att uppnå enligt en analys som MSB genomfört.


Diagram: Andel (%) som angett att de har en eller flera fungerande brandvarnare fördelat på åldersgrupper för åren 2014 och 2018.

Vi ser också att gruppen som inte brukar kontrollera brandvarnare minskar och här sticker gruppen 18 till 29 år ut. Den har minskat från 35% till 26% mellan undersökningarna 2014 och 2018.


Diagram: Andel (%) som anget att de inte brukar testa sina brandvarnare fördelat på åldersgrupp och åren 2014 och 2018.

Släckredskap i bostäder

Enkäten visar att 80 % av befolkningen har tillgång till släckredskap. 68% har handbrandsläckare vilket är en ökning från 59% i mätningen 2014.  Det släckredskap som ökat mest är brandfilt. Vid förra mätningen hade 29% brandfilt hemma och i senaste mätningen var det 44%.

Vid en analys av undersökningen görs bedömning att målet att 75% av befolkningen ska ha handbrandsläckare år 2022 kommer att nås med nuvarande utvecklingstakt.


Diagram: Andel (%) som angett om och vilket släckredskap de har tillgång till (handbrandsläckare, vattenslang, brandfilt eller annat) för åren 2014 och 2018.

Vid mätningen 2018 såg vi att det i gruppen 18 till 29 år är extra tydligt att fler har tillgång till släckredskap än 2014. 2014 hade 60% tillgång till släckredskap och vid mätningen 2018 var det 73%.


Diagram: Andel (%) i gruppen 18 till 29 år som angett om och vilket släckredskap de har tillgång till (handbrandsläckare, vattenslang, brandfilt eller annat) för åren 2014 och 2018.

– Det är positiva siffror. Enkätresultaten är ett underlag som vi kan använda för att se vad vi ska jobba vidare med och för oss att följa upp om vårt arbete går i rätt riktning, säger Patrik Perbeck, chef på enheten för stöd till kommunal räddningstjänst.

– Det visar även att de frågor vi driver via Aktiv mot brand ser ut att gå åt rätt håll. Vi verkar göra något rätt och som förmodligen har en positiv inverkan. Och det ska vi nu följa upp och även ta in i det fortsatta arbete med den nationella strategin för stärkt brandskydd för enskilda, fortsätter Patrik Perbeck.

>Förtroendet för räddningstjänst, ambulans, polisen

De senaste mätningarna visar att det finns ett stort förtroende för räddningstjänst, ambulans och polis. I senaste mätningen ser vi att förtroendet ökar och det är fler som anger att de har mycket stort förtroende än ganska stort.

Vi ser att det är en glidning från att ha ett ganska stort förtroende till ett mycket stort förtroende. De som har ett lägre eller litet förtroende är i stort sett oförändrat.

Fler resultat och ytterligare läsning

I statistikverktyget IDA hittar du all data i både excel och pdf.

Enkätresultat: Vad är viktigt för din trygghet och säkerhet

Rekommendationer för brandskydd i bostäder