Nya sotningstaxor från och med den 1 juli

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll för Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby kommun.

Förbundsdirektionen fattade 21 november 2014 beslut om att driva sotningen vidare i enlighet med den modell med upphandlade entreprenörer vilka utför rengöring och brandskyddskontroll. System för insyn, styrning och uppföljning av entreprenörerna ska stärkas och börja gälla under 2015. Det har tidigare framkommit synpunkter på att nuvarande taxekonstruktion är svårbegriplig för den enskilde vad gäller kostnaden för sotningsbesöket. Detta beror på avtalens historiska utformning där det tillkommer kostnader för ett antal specificerade åtgärder. Dessa gäller allt från anläggningens utformning, stegars placering men även när på dygnet sotningen utförs.

Taxorna har därför reviderats och utgångspunkten är att kostnaden ska vara förutsägbar för den enskilde samtidigt som den ska täcka kostnaden för utförandet. Den totala kostnadsbilden ska inte vara högre än med det tidigare taxesystemet. För att möjliggöra en förutsägbar kostnad har de tidigare särskilda tilläggen schabloniserats och räknats in i avgiften. För den enskilde kan det däremot innebära en något högre eller lägre avgift beroende på utgångsläget.

Angivna priser kommer uppräknas enligt aktuellt års sotningsindex i samband med att detta presenteras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Förbundsdirektören aviserar taxehöjningen.

Den nya taxan börjar gäller from 1/7- 2015.