Frukostmöte Olovliga boenden

Tisdag den 16 april genomförde Brandkåren Attunda ett utvecklingsmöte på Sigtuna brandstation med stadsbyggnadskontoren. Vi försöker anordna två möten per år, för att lyfta aktuella ämnen som är viktiga att diskutera men också för att främja samarbetet.

På plats fanns byggnadsinspektörer, bygglovshandläggare och tillsynsförrättare från samtliga medlemskommuner. Under förmiddagen diskuterades hur vi betraktar olovliga boenden, utvärdering av de nya arbetssättet men också en återkoppling från höstens frukostmöte.

Ett nytt upplägg för byggärenden är igångsatt i början av året och har testats under första kvartalet med gott resultat och bygger i större utsträckning på att vi besöker stadsbyggnadskontoren på deras arbetsplats. Arbetssättet har upprättats för att vi ska hinna med att hjälpa kommunerna med deras frågor och samtidigt stärka deras egen kunskap i brandskyddsfrågor. Detta innebär snabbare och mindre komplicerad handläggning för oss. Det innebär också synergieffekter där vi kan dela med oss av vår kunskap och samtidigt lära oss mer om- och få ett tätare samarbete gentemot kommunens arbete. Kommunerna är positivt inställda till det nya arbetssättet.

Oskar Lind, brandingenjör på Brandkåren Attunda höll en presentation där ett arbetssätt för bedömning av olovliga boenden presenterades. Olovliga boenden är svårbedömda men i korthet måste ett antal frågeställningar gås igenom. Bland annat vilka förutsättningar som gäller för verksamhetsklassen i stort, hur nuvarande boendeform är anpassad till den aktuella verksamhetsklassen samt frågan om hur illa brandskyddet faktiskt är. Slutligen måste vi fatta beslut om det är Brandkåren Attunda eller kommunen själva som ska agera för att brandskyddet ska hamna på en acceptabel nivå.

Vi vill tacka alla som deltog och ser fram emot nästa tillfälle.