Frukostmöte med byggnadskontoren april 2018

Den 24 april genomförde Brandkåren Attunda ett frukostmöte på Upplands Väsby brandstation med byggnadskontoret. Vi försöker anordna två möten per år, för att lyfta aktuella ämnen som är viktiga att diskutera men också för att främja samarbetet.

På plats fanns byggnadsinspektörer, bygglovshandläggare, tillsynsförrättare och bygglovschef från våra medlemskommuner. Under förmiddagen diskuterades Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) senaste vägledning "Räddningstjänstens roll i byggprocessen" och "Solceller - risker vid brand".

Ola Carlén, brandingenjör på Brandkåren Attunda berättade om räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen hur MSB och Boverket anser att en bra samverkansprocess bör se ut. Vägledningen bekräftar det etablerade och utvecklade samarbete som redan finns mellan Brandkåren Attunda och medlemskommunerna. Vägledningen anger även att denna kan bli än mer utvecklad i framtiden.

Därefter fortsatte Oskar Lind, brandingenjör på Brandkåren Attunda, med risker med solceller. Det har blivit vanligare att montera solceller på tak. Vid en brand innebär detta särskilda risker, t.ex. strömgenomgång, fallande delar, risk för egendomsskador. Vi blir gärna informerade eller remitterade för att få kännedom om vart det finns. Placeringen är avgörande då det påverkar metodval vid insatser.

Vi vill tacka alla som deltog och vi ser fram emot nästa tillfälle.