Frukostmöte med byggnadskontoren april 2017

Den 5 april genomförde Brandkåren Attunda tillsammans med byggnadskontoren från våra medlemskommuner ett frukostmöte på Sollentuna brandstation. Syfte var att ta upp aktuella ämnen som är viktiga att diskutera med byggnadskontoren, men också för att främja samarbetet. Varje år försöker vi anordna två möten.

Under förmiddagen diskuterades flyktingboenden, SAK 3 – Certifierat sakkunniga inom brandskydd och annan tillsyn övernattning/olovligt boende.

Flyktingboenden

Brandkåren Attunda berättade om hur vi tidigare har arbetat och hur vi avser att arbeta med flyktingboenden i våra kommuner. Det pågår en inventering i medlemskommunerna för att undersöka i vilken omfattning, det finns olika boenden ur brandsynpunkt och under året kommer det att genomföras tillsyn. De kommer innebära att boenden som tidigare var "tillfälliga" och därmed i vissa fall hade ett sämre byggnadstekniskt brandskydd idag, kommer att behöva göra förändringar i sitt brandskydd. Anledningen till ett krav på förändring kan exempelvis vara att de inte uppfyller motsvarande brandskyddskrav för den verksamhet som de bedriver.

SAK 3 – Certifierat sakkunniga inom brandskydd

Vi delade med oss om hur vi ser på användandet av SAK 3, efter att vi deltog på en paneldebatt på brandskyddskonferensen i Upplands Väsby. I vissa fall har Brandkåren Attunda bedömt att brandkonsulten i ett enskilt projekt inte har haft tillräcklig kunskap vad gäller brandprojektering. Brandkåren Attunda önskar att byggnadskontoren remitterar alla byggärenden som omfattar stora projekt eller objekt som uppförs med moduler.

En rekommendation till byggnadskontoren är att brandkonsulten har upprättat en tydlig kontrollplan med återkommande besiktningar. Det är extra viktigt vid uppförandet av modulbyggnader. En brand i modulbyggnader kan vid otätheter mellan modulerna orsaka mycket stora skador och samtidigt vara svårsläckt vid en insats. En annan problematik är att det oftast inte går att identifiera vilken byggnad som är uppförd av moduler.

Annan tillsyn övernattning/olovligt boende

I Järfälla har det upptäckts att utrymmen i ett antal industribyggnader används som bostäder. Det innebär ur ett brandperspektiv att boende i dessa lokaler i de flesta fall får ett sämre brandskydd, men det är också problematiskt utifrån plan- och bygglagen eftersom man bedriver boende på ett område som enligt detaljplanen exempelvis endast är tillåtet för handel eller industriverksamhet.

Vi är överens om att dessa boenden säkerligen finns i våra kommuner och vi ska i framtiden ha ett nära samarbete tillsammans vid upptäckt av dessa. Ett samarbete kan också ske med polisen som kan hjälpa oss med tillträde till byggnaderna. Exakt vilka rutiner vi ska använda oss av är inte fastställda men en bedömning ska göras från fall till fall.