Falska sotare - info till hushåll med sotningsansvar

Det har kommit till vår kännedom att det finns företag som går ut till fastighetsägare och erbjuder sotning. Det är inte ett fritt val att välja annan sotningsentreprenör utan att det godkänts i förväg. Just nu är det fastighetsägare i Järfälla kommun som blir kontaktade av ett företag som inte är godkänd.

Kommunen har avtal med sotare (sotningsentreprenör) som utför den lagstadgade rengöring och kontrollen som ska ske av eldstäder. Både rengöringen och kontrollen är reglerade vad gäller frist (tidsintervall mellan varje tillfälle) och vilket pris som gäller för arbetet. Det går inte att välja annan sotningsentreprenör utan att det godkänts i förväg. Om du utan tillstånd anlitar någon annan än kommunens sotare för att sota/rengöra din eldstad får du bekosta den ordinarie rengöringen enligt fristen för din eldstad.

Brandskyddskontrollen kan aldrig utföras av någon annan än kommunens sotare då dessa har delegation att utföra kontrollen och påtala risker eller brister som behöver åtgärdas. Det innebär att även om du har tillstånd att sota själv eller tillstånd att låta annat företag sota, så kommer ändå kommunens sotare för att kontrollerar att din skorsten är säker ur brandskyddssynpunkt. Det innebär i praktiken besök vid minst två olika tillfällen då möjligheten att samordna rengöring och kontroll försvinner.

Mer information hittar du på vår webbplats

Du kan också kontakta oss på telefon: 08-594 696 00 eller e-post: mail@brandkaren-attunda.se, om du har några fler funderingar.