Eldningsförbud gäller från den 30:e juli kl. 08.00 i Stockholm och Uppsala län

Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala län har i samråd med räddningstjänsterna och utifrån SMHI:s prognosunderlag beslutat att eldningsförbud ska gälla i Stockholms och Uppsala län, beslutet börjar gälla imorgon den 30/7 kl. 8.00 och gäller tillsvidare.

Eldningsförbud gäller från den 30:e juli kl. 08.00 i Stockholm och Uppsala län

Brandrisken har minskat i båda länen och länsstyrelserna bedömer därför att det inte längre är motiverat med ett skärpt eldningsförbud. Beslutet är fattat i samråd med räddningstjänsterna i länen och med stöd av prognosunderlag tillhandahållet av SMHI.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om skärpt eldningsförbud som meddelades 2021-07-22 och började gälla 2021-07-23 kl. 08.00. Detta innebär att omfattningen av förbudet minskas och att det inte längre råder skärpt eldningsförbud.

Obs! Trots minskad brandrisk råder fortsatt hög brand- och spridningsrisk i skog och mark.

Eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följts. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

 

Mer information

Vid frågor kontakta i första hand vår räddningscentral, Räddningcentral Mitt (RC Mitt).

Klicka här för mer information om vad som gäller för eldning av trädgårdsavfall i din kommun.

Vid andra frågor eller funderingar kan vi nås på telefonnummer: 08-594 696 00.