Skärpt kontroll över explosiva varor – nya regler från 1 augusti 2021

Den 1 augusti 2021 kommer ändringar i både lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor att införas. Ändringarna har till syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor och innebär därför ökade krav på kontroll av personer som har tillgång till sådana i tillståndspliktiga verksamhet-er eller har inflytande över sådana verksamheter.

Den 1 augusti 2021 kommer ändringar i både lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor att införas. Ändringarna har till syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor och innebär därför ökade krav på kontroll av personer som har tillgång till sådana i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter.

En viktig nyhet i LBE är krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare. För att få delta i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor krävs att var och en är prövad och godkänd av tillståndsmyndigheten. 

VIKTIGT! Anmäl deltagare och föreståndare så snart som möjligt efter 1 augusti 2021

Från den 1 augusti gäller en sex månaders övergångsperiod under vilken samtliga deltagare i verksamheter som har gällande tillstånd ska prövas. Föreståndare som är godkända sedan tidigare behöver också prövas på nytt med anledning av nya regler för prövningen. Då det är ett mycket stort antal personer som ska prövas under begränsad tid ställs stora krav även på myndigheterna som ska genomföra det. Det är därför viktigt att vi får era anmälningar så tidigt som möjligt för att hinna med att pröva alla.

Anmäl föreståndare i alla verksamheter som har tillstånd till hantering, överföring, import eller export av explosiva varor samt alla andra personer som deltar i verksamhet med explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B enligt MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2019:1. Exempel på sådana verksamheter är de som hanterar sprängmedel, krut, ammunition eller pyrotekniska artiklar av ovanstående begärlighetsgrader.

Senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Verksamheter som lämnar anmälningar sent under perioden riskerar att inte få godkännanden klara i tid och kan då tvingas till driftstopp i brist på godkänd personal. Det kommer inte vara möjligt att ge dispenser för fortsatt drift i väntan på godkännande av deltagare. Den som bedriver verksamhet med icke godkända deltagare eller föreståndare efter 1 februari 2022 riskerar att få tillståndet återkallat.